Вимірювані параметри

Урофлоуграмма оцінюється за такими показниками:

  • обсяг сечовипускання;
  • середня об’ємна швидкість потоку;
  • максимальна об’ємна швидкість потоку;
  • урофлоуметричний індекс;
  • прискорення потоку;
  • час сечовипускання;
  • час сечовиділення;
  • час досягнення максимального потоку;
  • час очікування сечовипускання;
  • характер урофлоуметричної кривої.

Обсяг сечовипускання (V) — об’єм сечі, виділений через зовнішній отвір уретри при проведенні дослідження. Результати дослідження більш достовірні при виділеному обсязі сечі від 150 мл до 500 мл. Розмірність величини — мл.

Час сечовипускання (T) — проміжок часу, протягом якого відбувається сечовипускання, без урахування проміжків між окремими мікціями. Розмірність величини — с.

Час сечовиділення — проміжок часу від початку до закінчення акту сечовипускання, включаючи проміжки між окремими мікціями. Розмірність величини — с.

Середня об’ємна швидкість потоку (Qavg) — відношення виділеного об’єму сечі в мілілітрах до часу сечовипускання в секундах. Середня швидкість відображає сечовипускання в цілому. Розмірність величини — мл/с.

Максимальна об’ємна швидкість потоку (Qmax) — – максимальний об’єм сечі, виділений через зовнішній отвір уретри в одиницю часу. Даний показник визначається за урофлоуметричною кривою як її максимальне значення. Розмірність величини — мл/с.

Урофлоуметричний індекс (UI) — величина, що обчислюється з математичної апроксимації номограми Сірокі. Перевагою урофлоуметричного індексу є те, що він дозволяє оцінювати уродинаміку незалежно від обсягу мікції.
Значення UI>1,1 слід розглядати як нормальні.
При UI=0,8-1,1 необхідно виконувати подальше обстеження пацієнта.
Значення UI<0,8 вказують на безумовну патологію.
Розмірність величини — 1/с.

Час досягнення максимального потоку (TQmax) — проміжок часу від початку сечовипускання до досягнення максимальної об’ємної швидкості. Даний показник багато в чому залежить від максимальної швидкості потоку і виділеного об’єму сечі. Розмірність величини — с.

Час очікування сечовипускання (Tw) — проміжок часу, що пройшов від початку дослідження до фактичного початку сечовипускання. Розмірність величини — с.

Характер урофлоуметричної кривої (урофлоуграми) — при різних порушеннях сечовиділення можуть спостерігатися різні типи урофлоуграм. У типових випадках крива сечовиділення може свідчити про явне порушення, але ніколи не є діагностично специфічною. Нерегулярні криві можуть бути обумовлені недостатньою активністю детрузора, напругою черевної стінки, опущенням сечового міхура, перегином уретри, детрузорно-сфінктерною диссинергією або психічним гальмуванням.
Більш докладно ознайомитися з різними типами урофлоуметричних кривих можна в розділі Архів урофлоуграм.

Урофлоуметр “Потік-К” оснащений можливістю побудови номограм.
Урофлоуметричні номограми представляють собою узагальнення експериментальних даних, отриманих при урофлоуметричних дослідженнях великої кількості пацієнтів. Номограми дозволяють наочно оцінити якість сечовипускання пацієнта незалежно від обсягу мікціі і віку пацієнта. Номограма являє собою графіки залежності двох змінних – максимальної об’ємної швидкості потоку та обсягу сечовипускання або середньої об’ємної швидкості потоку та обсягу сечовипускання. Будується кілька подібних графіків, кожен з яких відповідає певному перцентилю – числу відсотків. Наприклад, якщо крива позначена як 5%, це означає, що швидкості сечовипускання і відповідні цим швидкостям точки, розміщені під даною кривою, зустрічаються у 5% пацієнтів. Якщо точка, що відповідає урофлоуметричним показниками, знаходиться нижче 50-відсоткового графіка, необхідно подальше обстеження. Якщо точка знаходиться нижче 5-відсоткового графіка, це вказує на безумовну патологію.